Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

ราวระเบียงกระจกเทมเปอร์

ราวกันตกบันไดกระจกเทมเปอร์ กระจกเทมเปอร์ หรือ เทมเปอร์กลาส เป็นกระจกนิรภัย การผลิต ผ่านการนำกระจกโฟลท (หรือกระจกดิบ) ไปผ่านกรรมวิธีอบร้อนกว่า 650-700° องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจะให้เกิดการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการนี้จึงทำให้กระจกมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอีก 3-4 เท่า เมื่อแตก กระจกจะหักตัวออกเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายข้าวโพด จึงทำให้ไม่เป็นอันตรายจากการโดนบาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *